“โครงการพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์ฯ”
▪️9 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 36
▪️นายจิรวัฒน์ รักการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนออนไลน์ E-Learning” โดยมีเป้าหมายให้กับกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการ และเทคนิคการสร้าง VDO สำหรับคอร์สออนไลน์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างคอร์สอนไลน์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนสำหรับ e-Learning และเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในสร้างบทเรียน e-Learning และนำบทเรียน ที่ได้ ไปใช้กับระบบ LMS ได้จริง
▪️จัดขึ้นในวันที่ 9 – 12 กันยายน 2564 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 36 มรภ.สุรินทร์

Leave a Comment