วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ปีการศึกษา 2565
โดยจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านหลักสูตรนักพัฒนา content creator การทำ E-Portfolio ด้วย Google Sites ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ยกระดับสมรรถนะด้านดิจิทัล และสามารถนำไปต่อยอดในการสอบเข้าทำงานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ยุค 4.0 Tham
ขอขอบคุณวิทยากรเป็นอย่างสูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วะยะลุน
อาจารย์รัติยา ธานี
โดยจัดขึ้นวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 และวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.30 น. – 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 36303
 
 
 
 
 

Leave a Comment