โครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ SRRU Open House 2018 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
  มีกิจกรรมพบปะทีมผู้บริหาร ณ ห้องประชุมอาคารล้านช้าง เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครูแนะแนว และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ และใกล้เคียง ได้รับทราบข้อมูลและได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
  จากคณบดีทุกคณะทั้ง 56 หลักสูตรที่จะเปิดการสอนในปีการศึกษา 2561 รวมถึงมอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ” 
นางสาวสิริวันเพ็ญ เติมทรัพย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
นายชวกร ไชยแสนท้าว และ นายภักดี  สมานทอง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก *(นักศึกษาปัจจุบันขึ้นรับรางวัลแทน)
  และบริเวณชั้น 1 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการของแต่ละหลักสูตร สาขาวิชา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการจะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์โดยในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกและขอรางวัลแจกมากมาย

Leave a Comment