วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการเสวนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเนื้อดินสำหรับการทำอิฐทนไฟ เทคนิคกรรมวิธีการเผาและการปรับปรุงเตาเผาพื้นบ้าน ซึ่งรองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ วิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านใหม่ ตำบลตระแซง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

Leave a Comment