วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 โครงการ “การสัมมนาทางวิชาการ” แนวทางการพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ
โดย นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี ( คบ.5 ปี ) ชั้นปีที่ 4
(รุ่นที่ 8 ) ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคมชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment