วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมการปฏิบัติงานในคณะฯ โดยมีหัวหน้างานต่าง ๆ เข้าร่วม เพื่อร่วมกันพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

Leave a Comment