ในอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ก.บ.) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36
โดยสรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2566 ดังนี้
1. การแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 11 มกราคม 2566
2. การแจ้งกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม Open House Open Heart SRRU 2023 ในวันที่ 12 มกราคม 2566
3. การแจ้งกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมงานเทศกาลการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ในวันที่ 12 มกราคม 2566
4. การแจ้งกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 18 มกราคม 2566
5. การติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการพระราชดำริคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. การเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
7. การแจ้งกำหนดการดำเนินงานแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนสวายวิทยาคาร ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 10 มกราคม 2566
8. การรายงานผลการดำเนินการจัดโครงการอบรมการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรและออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE) ในระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2565
9. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565
10. การจัดส่งข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
11. การแจ้งกำหนดการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันที่ 11 มกราคม 2566
12. การรายงานการดำเนินการจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ทำบุญเลี้ยงพระถวายเพล) สานสัมพันธ์คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ประจำปี 2566
13. การพิจารณาการขอรับทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (การนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความและงานวิจัย) กรณีของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิงห์ อารยางกูร

Leave a Comment