วันนี้ เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้ง ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับเชิญและร่วมเป็นเกียรติและกล่าวคำนิยม การประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก) ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมประชารังสรรค์ อาคารชื่นฤทัย โรงเรียนจารย์วิทยาคาร ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Leave a Comment