คณะกรรมการประจำเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหารงานบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ดร.สุชาติ ดุมนิล

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและกิจการนักศึกษา


ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์

นายวิชิต นิยมพันธุ์


ผู้แทนคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ แก้ววินัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุเมศวร์ สุขศรีศิริวัชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ไกร วรรณตรง