วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA ONLINE ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 และ วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 และ ห้อง 36201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวันนี้ เป็นการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ” สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ” ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

Leave a Comment