ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษา

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาย ในภาคเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2563 จำนวน 1,069 ราย
สำเร็จการศึกษาวันที่ 17 มีนาคม 2564 สามารถติดต่อรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายละเอียด ดังนี้
1. หลักสูตร ค.บ. คณะครุศาสตร์ และคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ทุกสาขาวิชา รับได้ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. (ช่องบริการ 1 และ 2)
2. หลักสูตร ค.บ. คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา รับได้ในวันที่ 25 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 13.00 นถึง 16.00 น. (ช่องบริการ 1 และ 2)
3. หลักสูตร ค.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา รับได้ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น(ช่องบริการ 1 และ 2)
4. หลักสูตร 4 ปี ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา รับได้ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 นถึง 16.00 น. (ช่องรายการ 1 และ 2)
5. เงินค่าประกันของเสียหาย รับได้ในวันที่ 29 มีนาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (เงินค่าประกันของเสียหายรับได้ภายใน 6 เดือน)

ตรวจสอบรายชื่อคลิก

Leave a Comment