วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมประชุมการประชุมคณะกรรมการประเมินค่างาน ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ 001/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 001 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผ่านการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม zoom meeting

 

Leave a Comment