วันที่ 29 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสสุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยกับวิทยาลัยฮุนเซนอุดรมีชัย จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา และประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น
โดยได้รับการต้อนรับจากท่านนายกฯ รองนายกฯ คณาจารย์ และนักเรียนวิทยาลัยฮุนเซนอุดรมีชัย จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา และรองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้บริหาร คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.อิทธิวัตร ศรีสมบัติ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์อรวรรณ เกษแก้ว หัวหน้าศูนย์วิเทศสัมพันธ์ และครู ร่วมเป็นเกียติในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้
โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานเชิงพัฒนาร่วมกัน และเป็นการรวมพลังทำงานที่สร้างผลลัภธ์ที่มีคุณค่า เกิดการบูรณาการอย่างยั่งยืน ทั้งนี้จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ เครื่องมือและเทคโนโลยี ตลอดจนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อนำไปสู่การทำงานทางวิชาการร่วมกันเพื่อประโยชน์ร่วมกันของเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่อไป

 

Leave a Comment