🔺 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์และกำหนดการรับสมัครโครงการ🔺

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร(หลักสูตรสำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

จัดในระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

► สมัครและชำระค่าลงทะเบียน
🔺3,500 บาท/ท่าน🔺ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564
ผู้เข้าอบรมสามารถชำระเงินได้ที่
บัญชีธนาคาร กรุงเทพ
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (บกศ.)
เลขที่ 644-030330-0
และส่งหลักฐานการโอนเงินที่ nalinee.ph@srru.ac.th
ภายในวันที่ 20 เม.ย. 64
* ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอบรมหากผู้เข้าร่วมอบรมไม่ถึงจำนวนที่กำหนด***

► ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
วันที่ 21 เมษายน 2564

► รับการบ้านทาง e-mail
วันที่ 22 เมษายน 2564

📑 ดาวโหลดเอกสารที่
https://drive.google.com/drive/folders/1AyeYF6OhiTmKUMsf_xiBQ0Rh-zYLsOcO?usp=sharing

ลงทะเบียนออนไลน์ที่
https://docs.google.com/forms/d/1WMN8zwRzPsZEDINVglJ9olOhM1546Ekt4OkgKOJHhWs/prefill

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://sites.google.com/srru.ac.th/traininginduss/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
1. คุณนลินี พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ (คุณอีฟ) 06 1696 2155
2. คุณวีระนันต์ วิบูลย์อรรถ (คุณเอ) 09 1873 3884
3. คุณวริศราภรณ์ อารยางกูร (คุณนก) 08 9428 8062

ดำเนินการโดย ฝ่ายฝึกอบรมและบริการวิชาการ
ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

Leave a Comment