11-12 กันยายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Applications ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตรจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้มีอาจารย์ดร.ทองอินทร์ ไหวดี และ อาจารย์สมสวัสดิ์ นิลดำ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

Leave a Comment