รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนก โตสุรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานต่างๆ และมีทักษะกระบวนการในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกับผู้อื่น เพื่อก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี เพื่อให้นักศึกษาใหม่ตระหนักถึงความสำคัญสถาบันการศึกษา สร้างสัมพันธภาพ และทัศนคติที่ดี ต่อมหาวิทยาลัยและบุคลากร ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ หอประประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2019

Leave a Comment