วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาท และได้แนะนำคณะผู้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยงและแนวการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรใหม่รับทราบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรใหม่จะได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

Leave a Comment