วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (ก.บ.) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment