วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ เรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บ้านโพธิ์กอง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

Leave a Comment