วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม ลนขุนทด เป็นประธานในการประชุม เตรียมการจัดทำโครงการอบรมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างง่าย ให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment