20 มีนาคม 2561 ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนงบรายได้ เรื่อง แจ้งการดำเนินงานแบบประเมินของพนักงานมหาวิทยาลัยงบรายได้ วันที่ 20 มีนาคม 2561 อาจารย์จิรวัฒน์ รักการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้ประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) ตำแหน่งประเภททั่วไป และวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ รอบการประเมิน วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 ให้แก่บุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกคน ให้รับทราบและดำเนินการ จัดประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36

Leave a Comment