📣 ขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ทุกครั้ง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

#SRRUFightCOVID19