ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์