คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๓๖ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม