วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  รองศาสตรจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมงาน “มหกรรมเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมสุรินทร์โมเดล”  โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคบริการและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมตามเส้นทางน้ำจังหวัดสุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พร้อมร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ งานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนในศรรตวัตที่ 21 ทังนี้ทางคณะฯ ได้จัดนิทรรศการ เผยแพร่นวัตกรรมเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว โดย ดร.นิศานาถ แก้ววินัด อาจารย์สาขาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี และคณะผู้วิจัย

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2018

Leave a Comment