เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ “ผู้หญิงเก่ง 2563” ด้วยสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา  สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำโครงการคัดเลือก “ผู้หญิงเก่ง 2563 จำนวน 9 สาขาอาชีพ ได้แก่ เกษตรกร สิ่งแวดล้อม นักพัฒนา ผู้ริเริ่มธุรกิจ นักการเมืองท้องถิ่น นักบริหาร สื่อมวลชน เยาวสตรี และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล สถาบัน ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และขอเชิญเสนอชื่อ-ผลงาน “ผู้หญิงเก่ง” พร้อมทั้งรวบรวมผลงานจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 1 เล่ม ส่งมายัง สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ภายในเดือนกรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2562

Read More