ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องโรงอบแห้งผลิตภัณฑ์แบบหลังคาโค้งพลังงานแสงอาทิตย์ มี 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 อบรมสัมนาให้ความรู้ ความเข้าใจ และทดลองใช้โรงอบแห้งฯ กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมทักษะวิธีการสร้างและดูแลรักษาโรงอบแห้งฯ ต้นแบบให้กับชุมชน เพื่อฝึกทักษะการสร้างและการรักษาดูแลโรงอบแห้งผลิตภัณฑ์แบบหลังคาโค้งแสงอาทิตย์ให้กับชุมชนให้เกิดประโยชน์อันสูงสุด ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาประชาคม ม.17 และ โรงเรียนบ้านกูน ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

Read More