เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งภาพยนตร์สั้นในการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ หัวข้อ ผ้าไหมแพรวา ด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นเมืองแพรว่ากาฬสินธุ์” จัดประกวดภาพยนตร์สั้น สื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ หัวข้อ ผ้าไหมแพรวา โดยมีรางวัลในการประกวดรวมกว่า 35,000 บาท จึงขอเชิญชวนส่งภาพยนตร์สั้นในการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ หัวข้อ ผ้าไหมแพรวา ทีมละไม่เกิน 5 คน

Read More