วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ฝ่ายนโยบายและแผน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการราชการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีรองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีฯ ประธานเปิดโครงการฯ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ โดย รองศาสตราจารย์ดร. ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ ดุจสัมพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ เรือนกะยอมเฮ้าส์ รีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2019

Leave a Comment