วันนี้ 30 สิงหาคม 2562 ณ ลานชั้น 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ เป็นประธานเปิดโครงการการประกวดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพ ตามแนวพระราชดำริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานเทคโนโลยีวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายดนัย คำผุย ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ คณาจารย์ คณะครู และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ ได้แข่งขันทักษะอาชีพ รวมถึงเป็นการส่งเสริมสนับสนุนผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ในชุมชนหรือท้องถิ่น และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การวิจัย และผลงานทางวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยเป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ ในการบริการวิชาการให้กับนักเรียนที่สนใจอบรมหลักสูตรระยะสั้นจำนวน 30 หลักสูตร

ทั้งนี้มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ ให้ความสนใจร่วมส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดในหลายกิจกรรม อาทิ ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ประกวดโปรแกรม Sketch Up เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ และร่วมแข่งขันออกแบบสามมิติสำหรับงานวิศวกรรม เป็นจำนวนมาก

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2019

Leave a Comment