เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2562 ด้วยสำนักงานประกันสังคม ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวงตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้อยู่สืบไป

Read More

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้หลักการและกระบวนการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Read More