เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย รศ.ดร.ชูชาติ พยอม พร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโยโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งได้ให้ความสนใจผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ และกิจกรรมการบ่มเพาะนักคิดนักประดิษฐ์นักสร้างสรรค์ นักเรียนมัธยม และกศน. เป็นการบูรณาการการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

https://www.facebook.com/indussrru/photos/pcb.2469624029742402/2469618976409574/?type=3&theater

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2019

Leave a Comment