ประชาสัมพันธ์ 2973

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา และเบิกจ่ายได้ตามแผน” รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 2

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหรกรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลักสูตร “แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา และเบิกจ่ายได้ตามแผน” รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 2 ได้แก่

รุ่นที่ 1 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 2 ในวันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทรศัพท์. 0-2160-1435,1438 ต่อ 14-26

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment