ประชาสัมพันธ์ 2983

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ จำกัด ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้รับทราบและเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทรศัพท์. 044-512616

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment