ข่าว 2946

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีการศึกษา 2562

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อบรมผู้ประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมภาณุรังสี A โรงแรมรอยัลริเวอร์

รุ่นที่ 2 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมภาณุรังสี A โรงแรมรอยัลริเวอร์

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 4,500 บาท ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์. 0-2160-1438 ต่อ 14-26

โทรสาร. 0-2160-1440 e-mail : ubonrat.da@ssru.ac.th หรือ ID Line : fit.ssru

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment