ข่าว 3025

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าวข้อมูล

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 เรื่อง มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป หรือสามารถ download file ได้จาก www.mua.go.th เว็บไซต์เดิมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หัวข้อประชาสัมพันธ์ : หัวข้อหนังสือเวียน

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment