รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดี ประธานที่ประชุม พร้อมประธานสาขาวิชา เรื่องการร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การจัดการหลักสูตรระยะสั้น ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคาร 36

 

รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดี ประธานที่ประชุม พร้อมประธานสาขาวิชา เรื่องการร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การจัดการหลักสูตรระยะสั้น ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคาร 36

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2019

Leave a Comment