สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2562
ณ ห้อง Learning Space คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การอบรมเบื้องต้นนั้น จัดอยู่ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา อาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2019

Leave a Comment