ประชาสัมพันธ์ 3192

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี ค.ศ. 2020

ด้วยองค์การสหประชาชาติได้มีการมอบรางวัล  United Nations Public Service Awards ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เป็นประเทศสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องผลงานที่มีการบริการสาธารณะที่โดดเด่น การพัฒนานวัตกรรมและการบริการภาครัฐที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักการ SDGs โดยกำหนดจัดคลินิกให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่จะสมัครขอรับรางวัล ในระหว่างวันที่ 7-18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.พร. ชั้น 9 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 0-2610-5458-9

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment