ประชาสัมพันธ์ 3194

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม

ด้วยศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active Learning) เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการออกแบบชั้นเรียนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสรูมเป็นพื้นฐาน สามารถออกแบบ พัฒนา ผลิตเกมนำไปใช้ในชั้นเรียนได้ โดยสามารถส่งรายชื่อแบบตอบผู้เข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 หรือแบบนำส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ email: hcd_sdu@hotmail.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-241-6543-5 หรือ 086-881-2468,081-640-1949

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

Leave a Comment