วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายอิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำบุคลากร นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมขบวนแห่องค์กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และร่วมพิธีสมโภชน์องค์กฐินใหญ่ โดยกำหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบรมสุข หมู่ที่ 7 ตำบลราม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 นี้

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/FbhnsRg1mnHjYks59

 

 

https://www.facebook.com/indussrru/photos/pcb.2552055968165874/2552046731500131/?type=3&theater

Leave a Comment