วันนี้ เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดี ประธานที่ประชุม นายจิรวัฒน์ รักการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ยุพดี สินมาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุมหารือ กับ อ. อุดม หอมคำ ผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและบริการวิชาการ ปรึกษาหารือเรื่องระเบียบข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ณห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 36

วันนี้ เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดี ประธานที่ประชุม นายจิรวัฒน์ รักการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2019

Leave a Comment