วันที่ 28 ตุลาคม 2562 อาจารย์ อิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนรวม คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44 วิทยาลัยการจัดการบันทายศรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน
ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

https://www.facebook.com/indussrru/photos/pcb.2559507384087399/2559507060754098/?type=3&theater

Leave a Comment