ประชาสัมพันธ์ 3276

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

อ้างถึงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาผู้มีผลงานหรือความสามารถดีเด่น พ.ศ.2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 329/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2561 โดยกองเลขานุการงานการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 356/2562 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาผู้มีผลงานดีหรือความสามารถดีเด่น เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อให้การดำเนินงานค่ายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาผู้มีผลงานดีหรือความสามารถดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นไปตามระเบียบ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศ ให้นักศึกษา ภาคปกติ ในสังกัดหน่วยงานได้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment