ประชาสัมพันธ์ 3383

เรื่อง ขอส่งสำเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ด้วยงานกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอส่งสำเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment