ประชาสัมพันธ์ 3386

เรื่อง ขอประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าปฏิบัติงานในสังกัดกองคลัง

ด้วยกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มีความจำเป็นต้องการบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงานประจำสังกัดกองคลัง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี หรือตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา บุคลากรท่านใดมีความสนใจให้แจ้งความประสงค์โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน และจัดส่งมายังกองบริหารงานบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment