ประชาสัมพันธ์ 3414

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกลุ่มเด็กและเยาวชนสมัครลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน แห่งประเทศไทย

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษา ขอให้ประชาสัมพันธ์ว่าด้วยเรื่องที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการรับสมัครเด็กและเยาวชนสมัครลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชน แห่งประเทศไทย กำหนดรับสมัครลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2562 ในส่วนภูมิภาคให้กลุ่มเด็กและเยาวชนเข้ายื่นลงทะเบียน ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด สำหรับในกรุงเทพมหานครส่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือทางไปรษณีย์ไปยังกรมกิจการเด็กและเยาวชน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โทรศัพท์. 0-2039-5569 โทรสาร. 0-2039-5652-3

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment