ประกาศ 3490

เรื่อง การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  พร้อมคู่มือ เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งให้แก่บุคลากรในหน่วยงานทราบ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่  www.edf.moe.go.th หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม หรือ www.facebook.com/edtechfund หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์. 02-280-0344 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail : edtechfund3@gmail.com ในวันเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment