ประชาสัมพันธ์ 3465

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “การกำกับและการบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance” รุ่นที่ 1

ด้วยสถาบันคลังสมองแห่งชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)  โดยกำหนดจัดหลักสูตร  “การกำกับและการบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance”     รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้บริหารวิทยาลัย คณะ ส่วนงาน และกรรมการที่รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงของคณะและมหาวิทยาลัย รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ จำนวน 25 ท่าน ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท/ท่าน ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ที่ www.knit.or.th โทรศัพท์. 02-126-7632-34 ต่อ (101 คุณฉันทลักษณ์), (108 คุณจริยา)

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment