ประชาสัมพันธ์ 3517

เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2563 (30 ธันวาคม 2562)

ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะรัฐมนตรี เห็นว่า เพื่อให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ อันจะส่งผลดีต่อการเดินทางกลับภูมิลำเนาและการท่องเที่ยวของประชาชน โดยมีมติ กำหนดให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2562 และในส่วนของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ในแต่ละแห่ง พิจารณาตามความเหมาะสมของการกำหนดให้เป็นวันหยุด

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment